عده ای سرب وگلوله,عده ای میلیاردها.

عده ای سرب وگلوله,عده ای میلیاردها.
هردوتا خوردند اما این کجا وآن کجا!
✌????✌????✌????✌
این یکی از سوز ترکش آن یکی هم در سونا
هردو میسوزند اما این کجا وآن کجا!
✌????✌????✌????✌
عده ای بر روی مین و عده ای بر بال قو
هردو خوابیدند اما این کجا وآن کجا!
✌????✌????✌????✌
این یکی بر تخت ماساژ آن یکی بر ویلچرش
هردو آرام اند اما این کجا وآن کجا!
✌????✌????✌????✌
این یکی در عمق دجله,آن یکی آنتالیا
هر دو در آبند اما این کجا وآن کجا!
✌????✌????✌????✌
این یکی با گازخردل, آن یکی با گاز پارس.
هردو میسازند اما این کجا وآن کجا!
✌????✌????✌????✌
عده ای کردند کار و عده ای بستند بار
هردو فعالند اما این کجا و آن کجا!
✌????✌????✌????✌
آن یکی بر پشت تانک و آن یکی بر صدر بانک
هر دو مسئولند اما این کجا و آن کجا!

ارسال یک پاسخ