🦋خدا چیست و چه شکلیست؟

🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃
🦋خدا چیست و چه شکلیست؟

مسئله ای که از حضرت علی علیه السلام پرسیده شد؟

🦋سوألى که براى اکثر مردم ، مسلمون و غیر مسلمون ، کوچیک و بزرگ حتما پیش اومده،اینه که خدا از کجا اومده ، الان کجاست ؟

از چى درست شده و قبل از خدا چى بوده؟!!

اگر شما هم دوست دارید جواب این سؤالها رو بگیرید باید بدونید عقل و درک و فهم ما قادر نیست به اون مرحله برسه ولى امام على (ع) در مقابل سؤال کفار راجع به خداوند به زیبایی جواب دادند وهم ضعف و عدم درک ما از وجود خداوند را شرح دادند .👇👇

✅سؤال کفار از امام على(ع)

در چه سال و تاریخى خدایت به وجود امد ؟

🔻امام فرمود ؛ خداوند وجود داشته قبل از بوجود آمدن زمان و تاریخ و هرچیزى که وجود داشته .

کفار گفتند: چه طور میشود؟ !هرچیزى که به وجود آمده یا قبلش چیزى بوده که از او به وجود آمده ویا تبدیل شده!!

🔻امام على (ع) فرمود :
قبل از عدد ٣ چه عددى است ؟
گفتند ٢
امام پرسید قبل از عدد ٢ چه عددیست ؟
گفتند ١
امام پرسید و قبل از عدد ١ ؟
گفتند هیچ

🔻امام فرمود چطورمیشود عدد یک که بعدش اعداد بسیاری هست قبل نداشته باشد ولی قبل ازخداوند که خود احد و واحد حقیقى است نمیشود چیزى نباشد ؟؟

کفار گفتند خدایت کجاست وکدام جهت قرار گرفته؟!!

🔻امام فرمود همه جا حضور دارد وبر همه چیز مشرف است .

گفتند چطور ممکن است که همه جا باشى و همه جهت اشراف داشته باشى؟!

🔻امام فرمود : اگر شما در مکانى تاریک خوابیده باشید صبح که بیدار شوید روشنایی را از کدام طرف و کجا می بینید ؟

کفار گفتند همه جا و از همه طرف
🔻امام فرمود پس چگونه خدایى که خود نور سماوات و ارض است نمیشود همه جا باشد؟؟

کفار گفتند : پس جنس خدا از نور است اما نور از خورشید است خدایت از چیست !؟
چطور میشود از چیزى نباشى همه جا هم باشى قدرت هم داشته باشى !؟

🔻امام فرمود خداوند خودش خالق خورشید و نور است ایا شما قدرت طوفان و باد را ندیده أید؟ باد از چیست که نه دیده میشود نه از چیزى است،در حالى که قدرتمند است؟
خداوند خود خالق باد است.

گفتند :خدایت را برایمان توصیف کن.از چه درست شده ؟ایا مثل آهن سخت است ؟ یا مثل آب روان ؟
و یا مثل دود و بخار است !؟

🔻امام فرمود : ایا تا به حال کنار مریضى در حال مرگ بوده اید و با او حرف زده اید ؟
گفتند : آرى بوده ایم وحرف زده ایم .
🔻امام فرمود : آیا بعداز مردنش هم بااو حرف زدید ؟
گفتند نه چطور حرف بزنیم در حالى که او مرده ؟!

🔻امام فرمود : فرق بین مردن و زنده بودن چه بود که قادر به تکلم وحرکت نبود؟؟

گفتند :روح،روح از بدنش خارج شد.
🔻امام فرمود شما آنجا بودید و میگویید که روح از بدنش خارج شد و مُرد . حال آن روح را که جلو چشم شما خارج شده برایم توصیف کنید از چه جنس چگونه بود !؟

همه سکوت کردند .🤐🤐

🔻امام على (ع) فرمود: شما قدرت توصیف روحى که جلو چشمتان از بدن مخلوق خدا بیرون آمده را ندارید؛ چطور قادر به فهم و درک ذات أقدس احدیت و خداى خالق روح هستید؟؟؟

ارسال یک پاسخ