فاطمیون

شهدای تیپ فاطمیون از شهرستان نجف آباد اطلاعات مربوط به شهدای فاطمیون در حال تکمیل میباشد.